Nadační fond Zdravý život

Statut Nadačního fondu

Úplné znění Statutu Nadačního fondu Zdravý život

dle stavu planého ke 1. 3. 2020, jak vyplývá ze změn a dodatků

Preambule

Nadace Zdravý život byla založená dále uvedeným zřizovatelem a registrována Okresním úřadem ve Frýdku-Místku pod čj. P/270. Nadace se rozhodla dne 25. 11. 1998 v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond Zdravý život.

Neblahý zdravotní a morální stav naší společnosti byl důvodem ke zřízení Nadačního fondu, který by podporoval prezentaci a šíření programu s názvem „New Start“ (dále jen „Program“). Tento „Program“ obsahuje komplex základních principů mající příznivý vliv na naše zdraví. Také klade důraz na duchovní hodnoty a křesťanskou etiku. Současně přispívá k boji proti drogové závislosti a jiné závislosti, obzvlášť mezi dětmi a mládeží.

Čl. I

Název a sídlo nadačního fondu

 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Zdravý život (dále jen „nadační fond“)
 2. Sídlo nadačního fondu je: Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5-Smíchov
 3. IČO: 60803401

Čl. II

Zřizovatel nadačního fondu

Zřizovatelem nadačního fondu je:

Petr Řeha, Hasičská 3030, Frýdek.Místek 738 01, r. č. 61 03 19 / 1072

Čl. III

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu, pro který byl nadační fond zřízen, je podporovat hmotně a finančně (nadační příspěvek) propagaci a realizaci programu New Start v naší republice, zejména podporou: 

– výchovných zdravotních programů na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého stylu života

– publikování různých materiálů týkajících se „Programu“

– přípravy odborných lektorů a distributorů literatury

– péče o jejich systematické vzdělávání

– všestranné potřebné pomoci

Nadační fond případně spolupracuje s obdobnými nadacemi, nadačními fondy, společnostmi a sdruženími, jejíž cílem je nezištná humanitární pomoc a to i mimo Českou republiku

Čl. IV

Výše majetkového vkladu

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 2 000,- Kč

Čl. V

Správní rada

 1. Správní rada má 5 členů.

 

 1. Prvními členy správní rady jsou:

Člen správní rady:

Petr Řeha

r.č. 61 03 19 / 1072

trvalým pobytem 738 01 Frýdek-Místek, Hasičská 3030

Předseda správní rady:

Jiří Loder

r.č. 42 04 25 / 480

trvalým pobytem 738 01 Frýdek-Místek, Ostravská 630

Člen správní rady:

Ing. Zdeňka Skarková

r.č. 60 51 01 / 0493

trvalým pobytem 738 01 Frýdek-Místek, Příkrá 3178

 1. Funkční období členů správní rady jsou 3 roky.
 2. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor.
 3. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit jednání osobně.
 4. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a dále z tohoto         důvodu:

– Jeho životní styl se zcela rozchází v teorii i v praxi s principy programu New Start.

 1. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání alespoň dvě třetiny jejích členů.
 2. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. Předseda správní rady zastupuje nadační fond a jedná jeho jménem ve všech věcech samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému názvu nadační fond připojí předseda správní rady svůj podpis. Předseda správní rady je při svém jednání vázán právním řádem, statutem a rozhodnutími správní rady.
 4. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o poskytování nadačních příspěvků.

Čl. VI

Revizor

 1. Prvním revizorem nadačního fondu je

Vladimír Juřica

r.č.: 32 06 07 / 416

trvalý pobyt: 739 51 Dobrá 383, okres Frýdek.Místek

 1. Funkční období revizora je tříleté.
 2. Práva a povinnosti revizora stanoví zákon.

Čl. VII

Náklady na správu nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 50 % hodnoty majetku nadačního fondu, podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

Čl.VIII

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady.
 2. Správní rada rozhoduje na základě žádosti nebo na základě návrhu člena správní rady.
 3. Nadační příspěvek může být poskytnut osobě, která prokáže, že aktivně šíří myšlenky „Programu“.
 4. Nadační příspěvek může být použit zejména na:

– úhradu cestovného

– úhradu stěhovacích nákladů

– úhradu škody vzniklé při výkonu činnosti

– nadační příspěvky mohou být poskytnuty na finanční výpomoc v případech nemoci, sňatku, narození dítěte atd.

– bezúročné půjčky na částečné krytí nákladů pro úpravu bytu a nákupu auta pro výkon činnosti

 1. Žádost o nadační příspěvek je nutné podat písemně.
 2. V žádosti se uvede:

– na jaký účel je nadační příspěvek požadován

– v jaké výši

– je-li na tentýž účel požadován i nadační příspěvek i z jiných zdrojů

 1. Správní rada je oprávněná požádat žadatele o zdůvodnění svého požadavku a nebo o doplnění žádosti a prokázání podmínky podle odstavce 3.
 2. Žádost a návrhy na udělení nadačních příspěvků lze podávat celoročně.
 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Čl. IX

Výroční zpráva

 1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6.
 2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut byl schválen správní radou /správcem nadace/ dne 13.prosince 2010.
 2. Tento statut nabývá účinnosti dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku.
 3. Tento statut může být měněn a doplňován, písemnými po sobě jdoucími dodatky.
 4. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku, jeden bude předán rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.

 

 

                                                                                                          

                                                                                      ……………………………..

                                                                            Za správnost úplného znění statutu

                                                                      Milada Macháňová – předsedkyně správní rady